Biz hakda

Bu kompaniýa 2014-nji ýylda Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ninghai etrabynyň Sidian şäheriniň kenarýaka senagat parkynda ýerleşýär,

ýarym gektardan gowrak meýdany öz içine alýan 52 işgäri, şol sanda 1 uly inerener, 2 sany aralyk gözlegçi.Esasan

Çagalar üçin iýmit çüýşeleri, göçme okuw käsesi, rahatlandyryjylar we dürli görnüşli süýt çüýşeleri we emzikler ýaly gap-gaçlar öndürýär.Önümler esasan eksporta gönükdirilen.

Önümleriň esasy çig maly tebigy lateks, kremniy jel we kauçukdyr (Hytaýda lateks emziklerini öndürip bilýän öndürijiler az) we tehnologiki tejribesi ýurtda möhüm orny eýeleýär.Sufficienteterlik tehniki güýje eýe bolan kärhana, daşary ýurtlardan hödürlenen ýokary tehnologiýaly önümçilik liniýasyna, 12 ýokary tizlikli sanjym galyplaýyş maşynyna, 1 Japanaponiýa import edilýän iýmit çüýşesi we 2 awtomat emzik enjamyna eýe.Highlyokary awtomatlaşdyrylan enjam, şol bir söwdadaky beýleki kärhanalaryň köpüsinden has ýokarydyr, her ýylda 5 million toplum dürli iýmitlendiriji çüýşeleri we emdirýän emdirmek kuwwaty bilen, bazara esaslanýan bäsdeşlik artykmaçlygy bilen tapawutlanýar.

Kärhana önümiň hiline uly ähmiýet berýär, TQM ulgamyny (Jemi hil dolandyryşy) ornaşdyrmak bilen baş müdiriň ýolbaşçylygyndaky hil dolandyryş ulgamyny döretdi, ISO9001 Hil gözegçilik ulgamy şahadatnamasyny aldy, netijede öýdäki müşderiler tarapyndan ähliumumy makullandy. we daşary ýurtlarda hemişe öwgä mynasyp abraýdan we ygtybarlylykdan peýdalanýar.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!